Konkurs Fotograficzny

Regulamin KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Organizatorem konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni z siedzibą
w Gdańsku przy ul. K.K. Baczyńskiego 7A/26, KRS 0000761899, NIP 9571112524.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.02.2022 (sobota) i trwa do 16.02.2022 (środa).

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która wzięła udział w rajdzie „ Hell Mission Possible Nordic Walking 2022”.

Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.

 1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

– posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

– zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

– nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać w plikach JPG na adres esja.team@gmail.com

 

Zasady konkursu

 1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia, na którym będą widoczne łącznie wszystkie produkty otrzymane przez Uczestnika w pakiecie startowym od następujących firm: Nordea Bank Abp, 4Flex, FootMedica
 2. Prace zgłoszone na konkurs nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc lub nienawiść na jakimkolwiek tle.
 3. Prace przysłane po zakończeniu konkursu tj. po 16.02.2022 nie będą oceniane.
 4. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię, udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanej fotografii bądź nadesłanych fotografii przez okres 1 roku od dnia przesłania fotografii, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, użyczenie egzemplarzy na których fotografie utrwalono, rozpowszechnianie fotografii poprzez m.in. publiczne wystawienie lub wyświetlenie, publiczne udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dla celów przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykorzystania fotografii na plakatach i ich umieszczenie w przestrzeni miejskiej.
 5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby/-ób, uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia skanu pisemnego oświadczenia osoby/-ób znajdujących się na fotografii, że wyraziła/-y zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie

 

NAGRODY

Osoby które otrzymają najwięcej znaków LIKE na FB zdobędą poszczególne nagrody konkursowe

Nagroda Główna za zajęcie 1 miejsca w całym Konkursie:

Voucher na kolejną edycję HMPNW

Nagroda Główna za zajęcie 2 miejsca w całym Konkursie:

Zniżka 75% na kolejną edycję HMPNW

Nagroda Główna za zajęcie 3 miejsca w całym Konkursie:

Zniżka 50% na kolejną edycję HMPNW

 

W treści maila nadesłanych prac należy zawrzeć: imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, a w załączniku prace konkursowe.

 

Postanowienia końcowe

 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników i Laureatów Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez uczestnika, którego dane dotyczą. Zgoda uczestnika (bądź też przez przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich) może być cofnięta w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie.
 5. Administrator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, przy tym jednak brak zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu spowoduje, że jego zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.

 

Niniejszy regulamin jest dostępny u Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.