Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni z siedzibą w Gdańsku.

2) Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania,  danych kontaktowych,  oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną.

3) Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

4) Dane osobowe przetwarzane będą:                                          

a) w celu realizacji potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,

b) realizacji procesu dydaktycznego,

c) w celach monitoringu, kontroli w ramach realizowanych projektów oraz przeprowadzanych ewaluacji na zlecenie np. Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki lub innych podmiotów od których otrzymano dotacje jak również w celach marketingowych Europejskiego Stowarzyszenia Jesteśmy Aktywni.;

d) w celu kontaktu z kontrahentami – firmami i osobami realizującymi określone umowami zadania na rzecz ESJA (listy obecności)

5) Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub podpisanie umowy, co uzasadnione
jest szczególnymi potrzebami Administratora, jako podmiotu zajmującego się sprzedażą (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6) Nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z ESJA i do 6 lat po jej zakończeniu. Jest to uzasadnione roszczeniami dotyczącymi udokumentowania zajęć edukacyjnych monitoringu, kontroli i ewaluacji w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z różnych źródeł.

Wówczas dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe – zniszczone.

8) Słuchacze mają prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Uczestnicy zajęć mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie przez ESJA danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10) Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas działań edukacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.

11) ESJA nie prowadzi i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.

12) Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.  W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W
niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.