ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy na kolejną imprezę organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni. Tym razem zapraszamy Państwa do urokliwego Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie mamy przygotowaną blisko 60 km trasę z wieloma atrakcjami.

ZAPISZ SIĘ na ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING 

Ilość miejsc ograniczona.

TERMIN: 25 maja 2024 r.

START: godz. 6:00 – limit czasu 12 godzin

DYSTANS: ~60 km

TRASA: szlakami KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 

Na trasie będziemy mijać wiele rezerwatów i ośrodków ochrony ścisłej, będą bory, bagna, łąki, wydmy, wieś Górki. Trasa prowadzi z dala od cywilizacji, w  pięknych, dzikich okolicznościach przyrody.

NAWIERZCHNIA: miękkaszutrowa, ubity piach

ORGANIZATOR: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni

KONTAKT: esja.team@gmail.com lub https://www.facebook.com/NW.MissionPossible

CEL IMPREZY:

promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzacja nordic walking, turystyki, promowanie regionalnych szlaków, tras, szczególnych miejsc oraz miejscowości i gmin turystycznych 

PROGRAM RAMOWY:

24.05.2024

20.00 – 21.00 – weryfikacja uczestników i wydawanie pakietów startowych dla uczestników, Warszawa ul. Marymoncka 34 (teren AWF)

25.05.2024
4.30 – 5.15 – otwarcie biura – weryfikacja uczestników i wydawanie pakietów startowych dla uczestników

5:30 – przejazd autokarem na miejsce startu 

6:45 – rozgrzewka

7:00 – start ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING

~13:00 – przerwa regeneracyjna 

~20:00 – uroczyste zakończenie imprezy

WARUNKI UCZESTNICTWA:

ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej),  kondycji w uprawianiu turystyki na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie ultra maratonu oraz dokona opłaty zgodnie z regulaminem.

1. W ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING, każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność.

2. Każdy Uczestnik przed startem musi zostać zweryfikowany. 

3. Podczas weryfikacji Uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość. 

4. Podczas weryfikacji Uczestnik stwierdzi własnoręcznym podpisem brak przeciwwskazań do udziału w ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING. Tym samym Uczestnik akceptuje zgodę na oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność.  Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny. UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości,  że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych,  a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

5. Każdy Uczestnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć  prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych  z uczestnictwem ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING.  Przed startem, podczas obowiązkowej odprawy, zawodnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie.

6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie  w przypadku kontuzji lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu osoby będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za  szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

8. Każdy uczestnik powinien podczas startu posiadać ze sobą:   

• naładowany telefon komórkowy,   

• latarkę czołową , 

• gwizdek, 

• folię NRC

• zapas jedzenia wg własnych potrzeb.

Brak któregokolwiek element wiąże się z niedopuszczeniem do startu w rajdzie.

9. Każdy z uczestników ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING ma obowiązek stosowania się do zasad ochrony przyrody. 

W szczególności zabrania się:

a) zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub na mecie, w miejscach do tego przeznaczonych),

b) schodzenia z trasy marszu,

c) zakłócania ciszy.

UBEZPIECZENIE NNW

Każdy z Uczestników powinien OBOWIĄZKOWO posiadać swoje indywidualne ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia żadnego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i /lub uczestnictwem w Rajdzie. 

LIMIT UCZESTNIKÓW:
– 60 osób (z czego 10 pozostaje do dyspozycji Organizatora)
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

OPŁATY, REZYGNACJA, OPŁATA MANIPULACYJNA:

Opłata raz uiszczona może podlegać zwrotowi lub przeniesieniu na innego uczestnika. 

Zwrot jest możliwy tylko do 24.04.2024 r. Przeniesienie pakietu jest możliwe do 15 maja 2024r.  W obydwu tych przypadkach będzie to związane  z opłatą manipulacyjną 50 zł. 

Uczestnik, który z różnych przyczyn nie może wystartować, proszony jest o znalezienie ewentualnego zastępstwa we własnym zakresie. 

Posty zamieszczane na oficjalnych profilach / wydarzeniach organizatorów będą usuwane.   

Aby dopełnić formalności, prosimy o wpłatę kwoty:

220 zł do dnia 08/03/2024 r. 

250 zł do dnia 08/04/2024 r. 

280 zł do dnia 15/05/2024 r. 

na nr konta: MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890


Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni, ul. K.K. Baczyńskiego 7A, 80-410 Gdańsk

z dopiskiem: Imię Nazwisko, e-mail*,  Kampinos2024 
przykład : Jan Kowalski,  jak.kowalski@onet.pl, KAMPINOS2024

*Adres e-mail będzie służył jako jedyny kontakt z Uczestnikami przed rozpoczęciem imprezy, gdzie będą rozsyłane komunikaty organizacyjne.

(!!!) Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

Osoby zapisane w formularzu zgłoszeniowym, które nie opłacą w/w kwoty w terminie do 08.03.2024 zostaną wykreślone z listy, a na ich miejsce uczestnikami zostają osoby z listy rezerwowej.

Chęć przepisania pakietu należy zgłosić mailowo na adres: esja.team@gmail.com

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,  przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

ŚWIADCZENIA:
W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:

– posiłek na trasie

– pamiątkowy medal

– zabezpieczenie na trasie

– każdy Uczestnik bierze udział w losowaniu nagród 

– posiłek po zakończonym marszu

– transport autokarem na miejsce startu

Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych lub działania siły wyższej. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora impreza będzie przełożona na inny termin. Uczestnicy będą mogli przenieść opłatę na nowy termin lub na kolejną edycję maratonu z cyklu ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING.

Będzie istniała również możliwość zwrotu wniesionej opłaty wpisowej, uiszczonej przez Uczestnika, ale pomniejszonej o pakiet startowy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Długość trasy mierzona jest za pomocą nadajnika GPS, możliwe są drobne błędy w pomiarze.

2. Uczestnicy mogą zrezygnować w dowolnym momencie z dalszego udziału, na własną rękę opuścić trasę i udać się bezpiecznie do mety PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU ORGANIZATORA pod nr telefonu: +48 508 105 775.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie wynikające z winy uczestników.
4. Uczestnicy ULTRA TRIAL KAMPINOS NORDIC WALKING wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z imprezy w zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Rajdu NW.

5. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt (kije).

6. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

7. Zabrania się wnoszenia na trasę marszu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników, środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie marszu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w imprezie osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu i programu wydarzenia.

Organizator będzie informował uczestników na temat wydarzenia poprzez www.facebook.com/NW.MissionPossible oraz pocztę e-mail. 

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania imprezy w przypadku bardzo złych warunków pogodowych, sytuacji epidemiologicznej oraz spowodowanych nią obostrzeń i zaleceń Ministra Zdrowa oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zawodników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Beata Zarach Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Jesteśmy Aktywni ul. K.K. Baczyńskiego 7A/26, 80-410 Gdańsk NIP 9571112524 KRS 0000761899
  2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
  3. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w niniejszej imprezie.
  4. Przekazanie danych osobowych zawodników i wyrażenie zgody na ich  przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu.

Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin. 

Organizatorzy ESJA TEAM