Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni

Stowarzyszenie nosi nazwę: Europejskie Stowarzyszenie Jestesmy Aktywni, zwane dalej „Stowarzyszeniem” i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dn. 25.06.2010 o sporcie oraz ustawy z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem stowarzyszenia jest promocyjna i charytatywna działalność poprzez ochronę
i promocję zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty, a także promocję wolontariatu, zmierzająca do poprawy jakości życia osób w różnym wieku, dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz osob starszych powyżej 60 roku życia.

NIP 9571112524

KRS 0000761899